دویست وسی وهفت

خواب دیدم توی کره شمالی هستم .پست دولتی داشتم .زیر چشمی به خانه های روستایی ان طرف رودخانه نگاه می کردم .حرکتی توشون دیده نمی شد .توی خواب به خودم گفتم چقدر ترسوندنشون که خودشون رو به خارجی ها نشون نمی دن .یه امریکایی اومد طرفم اونم جیره خور کره شمالی ها شده بود یه جیرجیرک نشونم داد گفت این صبونه مونه .یعنی باید جیرجیرک می خوردیم .

وحشتزذه بلند شدم از خواب .

چای شیرین ونون سنگگ کنجدی وپنیر خوردم بعد از مدتها .خدا رو شکر از سرزمین کیم جونگ اون شوهر عمه سگ خور کن خیلی دور بودم .خیلی خیلی

/ 0 نظر / 41 بازدید